VSL 2014: VIENNA SUMMER OF LOGIC 2014
Evgenii Kotelnikov
Organization: Chalmers University of Technology
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, July 23rd, 2014
Vampire on Wednesday, July 23rd, 2014
Vampire Program