VSL 2014: VIENNA SUMMER OF LOGIC 2014
Eugene Chemeritskiy
Organization: Lomonosov Moscow State University
Pages in this Program
FRIDA on Thursday, July 24th, 2014
FRIDA Program
Program
Program for Thursday, July 24th, 2014